Licentievoorwaarden

 

Deze Licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen ondertekende (“De Klant”) en Vanmarcke Software BV (Verder “Vanmarcke Software” Genoemd). Ze zijn van toepassing op de software genaamd Omnisoft en iedere dienst van Vanmarcke Software of software updates (behalve voor zover dergelijke services of updates vergezeld gaan van nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval die verschillende voorwaarden prospectief van toepassing zijn en de rechten van de klant of Vanmarcke Software met betrekking tot vooraf bijgewerkte software of services niet wijzigen)

Door gebruik te maken van onze software gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

 

 • Installatie en gebruiksrecht

De klant mag enkel het aantal licenties installeren/gebruiken volgens het aantal dat werd aangekocht. De klant mag de gelicentieerde applicatie niet overdragen, herverdelen of in sublicentie geven.

 • Omvang van de licentie

De software word aangeboden onder een licentie, niet verkocht. Vanmarcke Software behoudt alle rechten. Alle programmatuur  -zelfs maatwerk - wordt nooit in sourceversie geleverd bij de klant. De klant kan geen aanspraak maken op de bronprogrammatuur.

Tenzij het toepasselijk recht de klant meer rechten verleent ondanks deze beperking, is het de klant zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet toegestaan (en heeft de klant niet het recht):

 1. de technische beperkingen in de software die ervoor zorgen dat u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken te omzeilen;
 2. de software te reverse-engineeren, decompileren of disassembleren, proberen de broncode ervan af te leiden, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken;
 3. de software op een onwettige manier te gebruiken;
 4. de software te delen, distribueren of uit te lenen, of de software of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
 • Ondersteuningsservice

Vanmarcke Software is op grond van deze voorwaarden niet verplicht ondersteunende diensten te leveren voor de software. Eventuele ondersteuning wordt geboden “zoals deze is”, “met alle tekortkomingen” en zonder enige vorm van garantie. De klant verklaart zich akkoord met de inhoud, opvatting, mogelijkheden en limieten van de geleverde software

 • Updates

De software wordt continu aangepast en via updates bijgewerkt. De Klant mag updates uitsluitend verkrijgen van Vanmarcke Software. De Klant stemt er mee in dat in sommige gevallen automatische updates ontvangt zonder voorafgaande kennisgeving. Vanmarcke garandeert niet dat bij upgrades alle functionaliteiten exact op dezelfde wijze aanwezig zullen zijn in een nieuwe update – de klant gaat hiermee akkoord.

 • GARANTIE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR VANMARCKE SOFTWARE GELEVERD "ZOALS DEZE IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE. DE KLANT GEBRUIKT DE SOFTWARE OP EIGEN RISICO. VANMARCKE SOFTWARE WIJST ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. De klanten zullen geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding,  noch op een vermindering of teruggave van de hierbij vastgestelde prijs bij vaststelling van zichtbare of verborgen gebreken van DE SOFTWARE.

 • Aansprakelijkheid

DE LICENTIEGEVER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, INDIRECTE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE, WELKE OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN OMZET EN/OF WINSTEN, VERLIES VAN DATA, ONDERBREKING VAN UW BEDRIJFSVOERING, OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE TOEPASSING TE GEBRUIKEN, OP WELKE MANIER DAN VEROORZAAKT, ZELFS ALS DE LICENTIEGEVER IS GESTELD MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Licentiegever jegens De Klant voor alle schade het bedrag van vijftig euro (€ 50,00) overschrijden.

 • Maatwerk

Maatwerk-programma's zijn programma's die geschreven worden volgens de analyse opgemaakt samen met de klant. Daar  de kans heel groot is dat na het programmeren van maatwerk fouten aanwezig zijn, is er geen garantie voorzien op het geschreven  maatwerk.  Er wordt door  Vanmarcke geen garantie gegeven voor: performantie, integriteit, exclusiviteit en resultaat. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, noch op een vermindering of teruggave van de hierbij vastgestelde prijs bij vaststelling van zichtbare of verborgen gebreken bij het verkochte goed.  Het beheer, ondersteuning en onderhoud vallen tevens ten laste van de klant.

 • Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd.