Algemene verkoopsvoorwaarden van Vanmarcke-Software BVBA

laatste aanpassing: 25/04/2020

Algemeen

Elke bestelling van de klant is voor hem/haar uiteraard vast en onherroepelijk en is voor Vanmarcke slechts bindend na uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding door haar zaakvoerder. In geval van annulatie van de bestelling of een gedeelte ervan door de koper, om welke reden ook, zal de koper de Vanmarcke een vergoeding verschuldigd zijn, ten minste gelijk aan 20 % van de waarde van de geannuleerde stukken, zonder Vanmarcke het recht te ontnemen om de klant alle kosten aan te rekenen die de uitgaven dekken - door Vanmarcke uitgevoerd - om de bestelling van haar kant te annuleren, minwaarde te derven, wederverkoopkosten te dragen enz... De gegevens van de klant en prospect zullen in een computerdatabase opgenomen worden. Deze gegevens zullen enkel verwerkt worden voor het leveren van diensten en het uitvoeren van boekhoudkundige verplichtingen. In geen geval zullen de gegevens aan derden meegedeeld worden. Wenst de koper of prospect inzicht te hebben in de gegevens die hem rechtstreeks aanbelangen, kan hij contact opnemen met de boekhouder van Vanmarcke, te bereiken op het commercieel telefoonnummer.

GDPR

De klant krijgt op eenvoudige vraag inzage in het Data Verwerking Register van de bv Vanmarcke-Software maar kan daar geen kopie van krijgen. De koper begrijpt dat hij op elk moment kosteloos zijn data kan opvragen, laten aanpassen of verwijderen cfr de wijze waarop beschreven in het Register. De klant zal de bv Vanmarcke-Software van zijn wensen schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte brengen.

Opleiding

De opleiding van de aangekochte hardware en software is NIET in de opgegeven prijzen inbegrepen. Opleiding gebeurt enkel mits betaling tenzij expliciet anders vermeld. De klant bevestigt alle noodzakelijke opleidingen te hebben gevolgd of op een andere manier kennis te hebben toegeëigend om als professionele gebruiker Microsoft Windows en Microsoft Office te gebruiken. Hij ontlast hierbij Vanmarcke van zijn vormingstaak.

Installatie

Het plaatsen, monteren en uittesten van de toestellen en eventueel netwerk is NIET in de prijs inbegrepen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Meestal wordt de computer in de lokalen van Vanmarcke vooraf getest, ook deze kosten vallen ten laste van de klant. De nodige kabels en andere accessoires vallen ten laste van de klant. De kans is groot dat door wijzigingen aan de software of hardware vroegere hardware of software niet meer (volledig) functioneert of delen opnieuw geïnstalleerd moeten worden, daarvoor is Vanmarcke NIET verantwoordelijk. Het is zo goed als zeker dat bij een ombouw of uitbreiding van een bestaande installatie er onverwachte en moeilijk voorspelbare kosten zullen voortvloeien, de klant engageert zich deze extra kosten te betalen. Ook aanpassingen van software door incompatibiliteiten of nieuwe concepten van de hardware en software, vallen ten laste van de klant. Wanneer de klant hardware aankoopt bij een derde partij is de kans zeer groot dat er incompatibiliteiten optreden tussen de hardware en de software, waaronder Omnisoft-pakketten. Het uitzoeken en rechtzetten van deze onjuistheden vallen ten laste van de klant. De overeenkomst gaat dus duidelijk over een inspanningsverbintenis en niet over een resultaatsverbintenis. Bij bepaalde apparaten hoort een stuurprogramma (driver) of een applicatiepakket om het toestel ten volle te kunnen benutten (bv bij een DVD wordt niet altijd ‘play-software’ geleverd), deze software is niet altijd in de prijs begrepen. Bij aankoop van hardware dient de klant uitdrukkelijk op de bestel- of opdrachtbon te laten plaatsen wat hij van plan is om uit te voeren op deze computer, welke software hij wenst te draaien ; alles wat niet vermeld werd, kan nadien niet verhaald worden tegenover Vanmarcke, het is dus de klant gehouden vooraf zijn wensen schriftelijk mee te delen.

Garantie

De garantieperiode op de hardware is vastgelegd 12 maand tenzij anders vermeld. Vanmarcke garandeert dat wanneer de klant van computer verandert, de ingebrachte gegevens in zijn computer kunnen worden overgezet op de nieuwe computer, mits deze bij Vanmarcke is aangekocht en de gegevens data zijn van Omnisoft-pakketten. In geen geval vallen kosten voor het ont-virussen onder waarborg. Op occasie- en democomputers is er geen garantie tenzij uitdrukkelijk vermeld : deze computers worden aanvaard in de staat waarin ze zich bevinden.

Wat is hardware garantie?

Een nieuw aangekocht toestel heeft een bepaalde fabriekswaarborg ; dit wil zeggen dat de fabrikant beslist of het om een waarborg gaat of niet en hoever de waarborg strekt. Deze waarborg omvat het herstellen van de hardware van het toestel volgens de bepalingen van de fabrikant., Nooit wordt het heropladen van de software (en bijhorende data) door de fabrikant gedekt; herinstallatie van software en bijhorende data gebeurt aan de lopende tarief van Vanmarcke. Software moet dus duidelijk apart gezien worden. De fabrikant dekt zelden transportkosten en uurlonen van techniekers van Vanmarcke: enkel het defecte onderdeel wordt geruild, dus vallen de genoemde kosten ten laste van de klant. Voor een installatie van meer dan 6 000 Euro neemt Vanmarcke de transport- en loonkosten voor zijn rekening gedurende de eerste drie maand na de levering, daarna wordt de gewone regel gevolgd tenzij heel uitdrukkelijk vermeld. De klant moet indien gevraagd de garantie kunnen bewijzen d.m.v. Leveringsbon, factuur of garantiebewijs, het is steeds de leveringsdatum die geldt als startdatum van de garantieperiode. De originele verpakking is vaak noodzakelijk om erkenning te krijgen van de fabriekswaarborg. Het is dus duidelijk dat Vanmarcke GEEN waarborg geeft op hardware en diens stuurprogramma’s, besturingssystemen enz… Er worden dus ook verplaatsingskosten en/of huurkosten voor tijdelijk gebruik van toestellen aangerekend. Voor professionele installaties is het aangewezen een onderhoudscontract af te sluiten. Een onderhoudscontract heeft verschillende voordelen o.a. zeer snelle interventie (binnen de 8 werkuren - tenzij overmacht) gratis tijdelijke vervanging, enz.... In geval van hardwarepanne wordt een oplossing geboden door Vanmarcke - hetzij door vervanging of herstelling binnen de drie werkdagen tenzij overmacht. De klant verklaart dat de apparatuur zal worden aangesloten aan een elektriciteitscircuit met een goede aarding, en aangesloten op een aparte leiding, speciaal voorzien voor de apparatuur en vooral op hetzelfde potentiaal. Zo niet, vervalt de garantie en alle verantwoordelijkheid van Vanmarcke voor het slecht functioneren van de hardware en de software. Wanneer door één of andere oorzaak (ook hardware panne) software opnieuw geladen moet worden, gebeurt dit aan de lopende tarief.

Supportcontract Software

Voor telefonische ondersteuning en om jaarlijks een update te verkrijgen, kan een supportcontract worden afgesloten. Het supportcontract geldt enkel voor de aangekochte modules bij Vanmarcke Software en de aangeduide standaardprogrammatuur (Omnisoft-modules) zoals vermeld in de bestelbon. Het contract is jaarlijks en stilzwijgend hernieuwbaar. Op elk ogenblik kan een van de beide partijen een einde stellen aan het contract door middel van een aangetekend schrijven drie maand voor de jaarlijkse vernieuwing.

Indien u geen supportcontract neemt kan u enkel support krijgen tijdens de kantooruren en dat aan het standaard tarief. Voor assistentie in onze burelen of bij de klant wordt de lopende tarief voor programmeren genomen ev. verhoogd met vervoerskosten. Wanneer u een upgrade wenst, betaalt u per module een vaste prijs te verhogen met installatie, conversie en opleiding aan de lopende uurtarief.

Voor de modules scanning en de boekhoudmodule is verder gebruik enkel toegestaan wanneer de softwaremaintenance betaald wordt.

Leveringstermijn

De opgegeven leveringsdatum is een richtdatum en is vanwege Vanmarcke geen verplichting zich daaraan te houden. Het feit dat de leveringstermijnen vervallen zijn, geeft de klant geenszins het recht zijn bestelling te annuleren, noch het recht op schadeloosstellingen en intresten. Om organisatorische redenen (o.a. omdat een project toch enige tijd duurt vooraleer de klant het volle genot ervan heeft, ook omdat Vanmarcke liever niet in delen factureert) wordt niet maandelijks gefactureerd en kan het dus zijn dat de factuur opmerkelijk “laat” komt, de klant aanvaardt deze manier van werken.

Voor het gemak van facturatie stelt Vanmarcke-Software bvba vaak een globale factuur op van prestaties lopende over meerdere maanden. De klant geeft uitdrukkelijk zijn akkoord met deze manier van werken.

Belastingen.

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW) of enig ander heffingen welke door de overheid kunnen opgelegd worden, tenzij anders vermeld. Zelfs zonder expliciete vermelding op de bestelbon komen onverminderd bij : BTW, milieutaks, recupel, batterijtaks en auteursrechten.

Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen, welke voortspruiten uit onze commerciële verbintenissen zijn betaalbaar te Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 29.

 • Hardware :
  • 50 % bij bestelling   
  • 50 % bij levering, strikt contant
 • Softwarepakketten:                               
  • 50 % bij bestelling             
  • 50 % bij levering, strikt contant
 • Maatwerk:                                        
  • 50 % bij levering               
  • 30 % bij levering, strikt contant   
  • 20 % na afwerking

Alle facturen  zijn contant  betaalbaar, zonder korting  en zonder afhouding op de vastgestelde prijs uiterlijk op 20 dagen na factuurdatum. Wanneer het gaat over een leasing of een financiering, vragen wij u om ons het bankattest minstens een dag voor de levering te willen bezorgen.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 EUR per factuur.

Niet-betaling

Niet-betaling op de vastgelegde datum legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen, tegen de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van het wetboek : “Betalingsattitude handelstransacties” van 2 augustus 2003, met een minimum van 12%. Eveneens kunnen de lopende orders geschorst worden - zonder enige vergoeding vanwege Vanmarcke - en vervallen automatisch alle gemaakte afspraken tot na de betaling.

Huur

Indien sprake is van huur, dan is de minimum huurperiode 60 maand, waarna stilzwijgend telkens een verlenging ingaat van 1 jaar. Opzeg kan tot drie maand voor de eerstvolgende vervaldag gebeuren en dit per aangetekend schrijven. De klant is het saldo tot aan deze vervaldatum verschuldigd. Huur is steeds aan een systeem van prijsverhoging gekoppeld (zie verder).  Indien hardware gehuurd wordt past de klant zijn verzekering aan zodat de gehuurde apparatuur gewaarborgd is voor diefstal en brand.

Prijswijzigingen & produktwijzigingen

Op sommige toestellen is een lange leveringstermijn voorzien. Indien in de periode tussen de ondertekening van de bestelbon en de datum van levering een prijsstijging wordt doorgevoerd door de fabrikant, wordt met dezelfde percentuele verhouding deze prijsverhoging toegepast op de klant. In de informatica is de evolutie soms zo snel dat de goederen die voorgesteld werden op de offerte reeds niet meer te koop zijn bij de ondertekening van de verkoopsovereenkomst. De klant geeft Vanmarcke de vrijheid artikelen aan te bieden die volgens de marktsituatie het dichtst bij het bestelde goed liggen. De klant gaat akkoord de eventuele prijsschommeling te betalen. Indien het gaat om een huurovereenkomst, dan wordt per 1 januari een indexaanpassing toegepast, op basis van de index der consumptieprijzen.

Omnisoft-pakketten

Omnisoft-pakketten zijn standaard programmatuur - door Vanmarcke ontwikkeld - welke de klant aanvaardt zoals ze worden aangeboden. De klant gaat akkoord met de licentievoorwaarden die verbonden zijn aan de Omnisoft-pakketten (zie http://omnisoft.be/licentievoorwaarden). Zonder anders genoteerd zijn Omnisoft-pakketten ontwikkeld voor Microsoft Windows Operating Systemen. Vanmarcke garandeert niet dat bij upgrades alle functionaliteiten exact op dezelfde wijze aanwezig zullen zijn in een nieuwe release – de klant gaat hiermee akkoord. In geval van een Omnisoft-pakket verklaart de klant zich akkoord met de inhoud, opvatting, mogelijkheden en limieten van de geleverde pakketten. Er dient tevens gewezen te worden op het feit dat de Omnisoft-pakketten heel ver geparameteriseerd zijn, maar dat niet alle combinaties mogelijk zijn : de klant engageert zich om schriftelijk informatie in te winnen bij Vanmarcke om na te gaan of de gewenste parametercombinatie bruikbaar is en de klant engageert zich om zelf diepgaande testen uit te voeren om na te gaan of alles goed functioneert. De klant kan een softwareonderhoudscontract afsluiten waardoor hij geniet van een aantal voorrechten. In de opgegeven prijs voor pakketten is uiteraard geen aanpassing inbegrepen. Alle aanpassingen die dienen uitgevoerd te worden aan de pakketten worden aanzien als maatwerk; zie de rubriek "maatwerk". Er wordt gewezen op het feit dat interventies omtrent het opstarten, opleiden en testen van deze programma's niet in de afgesproken licentieprijzen zijn inbegrepen. De klanten zullen geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, noch op een vermindering of teruggave van de hierbij vastgestelde prijs bij vaststelling van zichtbare of verborgen gebreken van het verkochte goed.

Maatwerk

Maatwerk-programma's zijn programma's die geschreven worden volgens de analyse opgemaakt samen met de klant. Analyse en maatwerk worden dan ook berekend per uur. Indien er een prijs zou opgegeven zijn voor maatwerk, dan blijft dit maar een richtprijs. Daar de kans heel groot is dat na het programmeren van maatwerk fouten aanwezig zijn, is er geen garantie voorzien op het geschreven maatwerk, dat betekent dat alle interventies voor en na het installeren van maatwerkprogramma's ten laste vallen van de klant, maw maatwerk wordt uitgevoerd tegen een onbepaalde prijs en moet duidelijk aanzien worden als een prestatieverbintenis. Er wordt door Vanmarcke geen garantie gegeven voor : performantie, integriteit, exclusiviteit en resultaat. Indien er tijdens de programmatie twee of meer mogelijkheden zijn, dan mag de programmeur de meest voor de hand liggende oplossing kiezen. Met andere woorden hetgeen niet gedetailleerd wordt in de analyse is vrij van uitvoering. Indien aan Vanmarcke gevraagd wordt zelf het analysedossier samen te stellen, wordt de analyse altijd aangerekend (gezien dit heel wat energie vergt van de analist) en moet aldus aanzien worden als voorbereiding op de programmatie. Om als dusdanig een prijs-idee te kunnen opgeven, is deze analyse het ideaal hulpmiddel. Bij het uitvoeren van maatwerk ligt tevens alle verantwoordelijkheid bij de klant van volgende punten : recht tot publicatie van de gegevens, auteursrechten voor derden, verwerking van persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften en aanverwante. Met het doel een interne controle mogelijk te maken behoudt Vanmarcke zich het recht om een prestatiefiche ter ondertekening aan de klant voor te leggen. De klant zal geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, noch op een vermindering of teruggave van de hierbij vastgestelde prijs bij vaststelling van zichtbare of verborgen gebreken bij het verkochte goed. Het beheer, ondersteuning en onderhoud vallen tevens ten laste van de klant.

Non-Omnisoft-Pakketten

Non-Omnisoft-pakketten zijn standaardprogrammatuur - niet door Vanmarcke ontwikkeld - welke de klant aanvaardt zoals ze worden aangeboden. In de opgegeven verkoopprijs is uiteraard geen installatie, opleiding of begeleiding inbegrepen. Indien de klant dit wenst, wordt deze door Vanmarcke verleend aan de lopende uurtarief. Veel non-Omnisoft-pakketten werken niet 100% bv: MS Windows blokkeert regelmatig, fax-software schept altijd problemen, screensavers verstoren andere hardware/software, bijgeleverde software bij scanners, printers… zijn “slecht”; zelfs van fabrikanten als Adobe, Compaq, HP, Brother, enz …. Bepaalde software kan tijdens de installatie conflicten veroorzaken met andere hardware en andere software. De klant wordt gewezen op dit wangedrag van de fabrikanten en aanvaardt deze manier van werken en neemt dus duidelijk dat risico voor zijn rekening. In geen geval geeft Vanmarcke waarborgen maar kan –mits betaling- met de klant helpen zoeken naar een oplossing, hier gaat het duidelijk evenzeer om een prestatieverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De klant kan geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding, noch op een vermindering of teruggave van de hierna vastgestelde prijs bij vaststelling van zichtbare of verborgen gebreken bij het verkochte goed.

Support/interventies

Vanmarcke heeft een beperkte ploeg van medewerkers en doet soms beroep op onderaannemers; het kan dus voorkomen dat de klant niet dezelfde dag antwoord of interventie krijgt en enige dagen moet wachten daarop. Vanmarcke belooft dus in geen geval een goede service, zijn team doet al het mogelijke om de klant goed te dienen. De klant geeft Vanmarcke dit “krediet”. Hieronder beschrijven we in detail de service prioriteit voor de hardware : Prioriteit 1 : onderhoudscontracten hardware na overeenkomst krijgt ALTIJD voorrang Prioriteit 2 : indien geen onderhoudscontract hardware dan worden volgende prioriteiten gesteld a) Bedrijf dat volledig “vast” zit : - server draait niet - netwerk is uitgevallen De technieker werkt in dat geval het werk waarmee hij bezig is af en wordt teruggeroepen om deze panne tussen te nemen. Geen garantie van interventietermijn, wel best effort en volgens de omstandigheden/mogelijkheden. b) Bedrijf waar 1 persoon “vast” zit : - pc start niet op - pc gecrasht - geen netwerk - geen internet De technieker werkt in dit geval zijn dagplanning af en er wordt nagezien in de planning om de klant snel te depanneren, in de meeste gevallen is dat de werkdag nadien. c) Bedrijf waar “minder essentiële zaken” verkeerd lopen (waar er een voorlopige oplossing mogelijk is, eventueel via omweg) - 1 printer werkt niet, maar er is nog een andere in het bedrijf - tapestreamer/back-up werkt niet, maar men kan een back-up nemen op een locale disk - alle andere situaties

Ook binnen de klanten met onderhoudscontract geldt een first-in first-out regeling. Indien blijkt dat een toestel economisch onherstelbaar is of wanneer de klant na een interventie beslist het toestel NIET te laten herstellen, dan heeft Vanmarcke toch het recht zijn kosten aan te rekenen met een minimum van 50 Euro (excl. B.T.W.) Wanneer een medewerker van Vanmarckes zijn uren van prestaties op een bon plaatst dan zijn dat de netto-uren bij u, als klant. Deze worden mogelijk in het kantoor nog aangevuld met aanvullende prestaties zoals verplaatsingstijd, aanvullen dossier, klassement, bewaren data enz. Ook deze uren zijn ten laste van de klant. Hetzelfde geldt bij telefonische assistentie.

Gegevensrecuperatie

In geen geval kan Vanmarcke verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens of de juistheid van de documenten en bescheiden. Het herstellen van bestanden gebeurt dan ook aan de op dat ogenblik geldende uurtarief. In geval van twijfel over de toepassing van sommige bepalingen is de klant gehouden vooraf het advies in te winnen van Vanmarcke. Belangrijk is dat de klant jaarlijks een nieuwe set aan kopieermedia gebruikt. De klant is, op straf van schadeloosstelling, gehouden elke persoonlijke medewerking van het personeel van Vanmarcke te accepteren. Hij verbindt er zich toe geen personeelslid van Vanmarcke in dienst te hebben, en zulks binnen de vijf jaar na afsluiten van de overeenkomst, zo niet gaat hij akkoord de brutoloonkost van één jaar wedde te betalen aan Vanmarcke als schadevergoeding.

Overdracht van eigendom

Vanmarcke blijft exclusief eigenaar van het verkochte materiaal tot op het ogenblik dat het volledig bedrag (hoofdsom en bijhorigheden) betaald is, inclusief de belastingen opgelegd door de overheid. Bij gebrek aan betaling op de voorziene datum, kan Vanmarcke na een ingebrekestelling van de koper de verkoop van rechtswege verbreken en verdere levering of diensten weigeren, of de apparaten terugnemen zonder restitutie van eventuele gestorte voorschotten die worden beschouwd als een forfaitaire verbrekingsvergoeding, al dan niet met voorafgaande kennisgeving en met gebruik van alle wettelijke middelen. De persoon die de bestelbon ondertekent als “klant” staat persoonlijk borg voor de bewaring van de goederen zodat Vanmarcke die kan ophalen in geval van niet betaalde facturen. Deze persoon staat tevens persoonlijk borg voor de kosten die voortvloeien uit het recupereren van de goederen. Indien de goederen op moment van de ophaling verdwenen zouden zijn betaalt die persoon ten persoonlijke titel alle kosten die hieraan verbonden zijn : ophaalkosten, gerechtskosten, aankoop van evenwaardig materiaal enz..

Licentie Software.

Programmatuur is door de wetgeving beschermd als intellectuele eigendom van het softwarehuis. In die zin is het duidelijk dat de levering van de programma's enkel als voorwerp van gebruikslicentie mag geïnterpreteerd worden. Deze programma's zullen dan ook niet, zelfs na wijziging, mogen worden overgemaakt ten kosteloze of ten bezwarende titel, onder welke vorm ook, of zou niet kunnen veranderd worden met het oog op het gebruik ervan op een ander toestel dan hetgeen waarvoor de licentie werd verleend, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de zaakvoerder van Vanmarcke. De klant verbindt er zich toe per overtreding van dit verbod, aan Vanmarcke, een schadevergoeding te betalen van vijf maal de prijs van de tariefprijs van het pakket, zonder afbreuk te doen aan het recht van Vanmarcke integrale schadevergoeding van de berokkende schade te eisen. Indien een prijs opgegeven wordt voor een licentie van software, wordt deze steeds opgegeven voor gebruik op één werkpost (monouser – mono-onderneming- monodossier) tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle programmatuur -zelfs maatwerk -wordt nooit in sourceversie geleverd bij de klant. De klant kan geen aanspraak maken op de bronprogrammatuur.

Risico

Vanmarcke is ontheven van elke verantwoordelijkheid inzake directe of indirecte beschadigingen en/of letsels van welke aard ook, die goederen of personen zouden overkomen, zelfs in geval van zware fout van harentwege. Het is eigen aan de informatica dat niet alles ingeschat kan worden, de kans is groot dat onverwacht zaken opduiken tijdens de installatie. De klant geeft hierbij de toelating aan Vanmarcke om de onverwachte euvels op te lossen en gaat akkoord hem daarvoor te vergoeden. Vanmarcke kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat door programmatorische interventies gegevens verloren gaan. De klant moet er telkens zeker van zijn dat er kopies genomen zijn voor de aankomst van de programmeur of een vertegenwoordiger van Vanmarcke. Indien deze persoon per ongeluk de gegevens uitwist, dan is de klant verantwoordelijk voor zijn kopies, en dient hij deze terug ter beschikking te stellen voor het rechtzetten van de fout. Het is heel belangrijk dat er meerdere kopies worden genomen van dezelfde bestanden (drie generaties). De kant engageert zich regelmatige (bv maandelijks) zijn back-up te verifiëren m.a.w. na te gaan of de back-up wel degelijk (nog) correct uitgevoerd wordt, immers door allerlei omstandigheden kan een back-up-routine in de fout gaan of vastlopen.

Kwaliteit

De klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de meeste hardware en software niet meer van goede kwaliteit is. De fabrikanten staan onder prijsdruk en brengen steeds meer minderwaardig materiaal op de markt dat steeds een kortere levensduur heeft. Vanmarcke probeert toestellen uit te zoeken waarvan een zekere kwaliteit kan verwacht worden, maar kan in geen geval garanties geven in de plaats van de fabrikant. Computerapparatuur wordt duidelijk als 'versleten' beschouwt na vijf jaar en vervangt de klant deze dan best ook preventief. Grote leveranciers leveren in de meeste gevallen leveren slechte service en kost een onderdeel meer dan het toestel zelf. In geval van scanners en OCR wijst Vanmarcke-Software duidelijk op het feit dat de werking van OCR zeer afhankelijk is van de kwaliteit van het origineel, verwacht dus als gebruiker geen 100% correctie tekstherkenning. De klant wordt hierbij dus uitdrukkelijk op deze wantoestanden gewezen en aanvaardt dat risico. In die verstande kan Vanmarcke geen garanties geven hoe de hardware en software zal functioneren in de toekomst en na installatie van uitbreidingen/upgrades.

Communicatie

Indien u gebruik maakt van een telecommunicatiesysteem, (draadloze) netwerk of u werkt van op een andere locatie dan deze waar de gegevens staan, lees aandachtig deze paragraaf. Telecommunicatie is zeer broos en kan fout lopen door veel factoren die niet door Vanmarcke controleerbaar zijn. Controleer ook vooraf de bezetting van het (3G-)netwerk. Wanneer de communicatie van een dusdanig belang is dat een uitval van een paar dagen niet veroorloofd is, dan dient de klant expliciet een back-upsysteem of redundantie te bestellen bij Vanmarcke. Vanmarcke kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies geleden door een gebrekkige telecommunicatie, de eventuele dagen van inactiviteit van de communicatie leiden in geen geval tot een teruggave hetzij volledig hetzij gedeeltelijk van het communicatieabonnement en aanverwante kosten. Wat communicatiesoftware betreft kan het gebeuren dat u als gebruiker de indruk hebt dat de verzending goed verlopen is, maar niets garandeert u dat het bestand goed zal aankomen bij de bestemmeling! Indien u gebruik maakt van de servers van de leveranciers wordt een toegang van 99,5% in tijd gegarandeerd.

Klachten

Om geldig te zijn, moeten de klachten met een ter post aangetekend schrijven gericht worden aan Vanmarcke-Software bvba binnen de acht dagen na de levering van de betreffende prestaties en goederen. Wanneer de klant door een gebrek aan de hardware/software materiële of lichamelijke schade zou lijden, dan dient de aangetekende brief voorzien te zijn van de nodige argumentatie en gedetailleerde bewijsstukken. Onder geen enkele omstandigheid zal de terugzending van goederen door ons aanvaard worden, zonder ons voorafgaand en geschreven akkoord. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de gestelde termijn, geeft de klant niet het recht de betaling van vervallen facturen uit te stellen !

E-mails

Vertrouwelijk : “ De e-mail en het (de) aangehechte bestand (en) zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van wie de naam wordt vermeld in het elektronisch adres bovenaan in het bericht. Als u een mail per vergissing hebt ontvangen, vragen wij u de afzender meteen op de hoogte te brengen en dit bericht te vernietigen. Het bericht bevat mogelijk vertrouwelijke informatie en wij vestigen er uw aandacht op dat het verboden is de inhoud ervan te kopiëren of door te sturen, laat staan om het even welke actie te ondernemen op basis van de vertrouwelijke informatie die in uw bezit is.” Aansprakelijkheid : “Alleen de auteur is verantwoordelijk voor de meningen en stellingen in deze mail. Zij zijn niet voor rekening van Vanmarcke-Software BVBA. De werknemers en personen die in naam van onze firma handelen, worden er uitdrukkelijk op gewezen dat ze geen lasterlijke of beledigende uitspraken mogen doen en geen inbreuk mogen plegen op intellectuele en industriële eigendomsrechten of op elke andere wettelijke beschikking. Een dergelijk bericht wordt beschouwd als een inbreuk op het bedrijfsreglement voor mailverkeer en valt buiten de beroepsactiviteit van de werknemer, die als enige aansprakelijk blijft voor de inhoud van dit bericht.” Verspreiding : “E-mail kan virussen verspreiden. De afzender van het bericht heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om dit te voorkomen. U bent zich ervan bewust en aanvaardt dat het aan u is om beveiligingsmaatregelen te treffen om virussen op te sporen en te vernietigen. Vanmarcke-Software BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de verspreiding van een virus en/of de besmetting van uw informaticasysteem. Bovendien aanvaardt u dat e-mailverkeer niet kan garanderen dat een derde het bericht niet onderschept, of dat het bericht wordt gewijzigd, verloren gaat, wordt vernietigd of te laat aankomt. Zo kan de afzender van dit bericht in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een vergissing of verzuim door een defect van het netwerk.”

Geldigheidsduur

Een offerte is een maand geldig.

Bevoegdheid

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Veurne bevoegd.